Εκτύπωση σελίδας

SAP2000

Εδώ και 30 χρόνια το πρόγραμμα SAP2000 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως το πλέον εξελιγμένο διαθέσιμο λογισμικό στην τεχνολογία της τρισδιάστατης ανάλυσης – διαστασιολόγησης δομικών στοιχείων. Η αναβαθμισμένη έκδοση SAP2000, ακολουθώντας την ίδια παράδοση, αποτελεί ένα υπερσύγχρονο και πολυχρηστικό λογισμικό προγραμματισμένο πλήρως σε περιβάλλον Windows (2000/XP/Vista). Διαθέτει ένα εύκολο στη χρήση γραφικό περιβάλλον, προσφέροντας συγχρόνως τις πιο εξελιγμένες υπολογιστικές τεχνικές με πανίσχυρες δυνατότητες δημιουργίας προσομοιωμάτων. Το SAP2000 είναι εφοδιασμένο με όλους τους Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Αμερικάνικους κανονισμούς ενώ οι δυνατότητες προσομοίωσης, ανάλυσης, φορτίσεων, διαστασιολόγησης και μη γραμμικής πλαστικής ανάλυσης (Pushover) αποτελούν σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του χώρου.

Δυνατότητες Προσομοίωσης

Το SAP2000 παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες για τη προσομοίωση μεγάλης γκάμας δομημάτων, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών, φραγμάτων, δεξαμενών και κτιρίων. Το γραφικό περιβάλλον που βασίζεται στα Windows, δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης παραγωγής προσομοιωμάτων με τη χρήση προτύπων (templates). Η δημιουργία και η τροποποίηση των προσωμοιωμάτων, η εκτέλεση της ανάλυσης, η ανάγνωση των αποτελεσμάτων, και η βελτιστοποίηση της διαστασιολόγησης είναι όλα αλληλένδετα στο ίδιο περιβάλλον χρήσης.

Δυνατότητες Ανάλυσης

Οι τύποι των στοιχείων ποικίλουν από στοιχεία Δοκών / Δικτυωμάτων (Frame/Truss), Κελύφους / Δίσκου (Shell / Plate) σε Μη Γραμμικά στοιχεία σύζευξης (Nonlinear Link Elements). Το στοιχείο δοκού μπορεί να είναι μεταβλητής κατά μήκος διατομής, και υποστηρίζει μια μεγάλη γκάμα τύπου φορτίσεων συμπεριλαμβανομένης και της προέντασης. Το στοιχείο Κελύφους είναι τρισδιάστατο και συμπεριλαμβάνει εντός επιπέδου στροφική δυσκαμψία, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν στοιχείο 3 ή 4 κόμβων. Το Στερεό (Solid) στοιχείο είναι ένα τρισδιάστατο οκτακομβικό στερεό με ανισότροπες ιδιότητες υλικού. Το Μη Γραμμικό Στοιχείο Σύζευξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δυναμικές αναλύσεις εμπλέκοντας σεισμικούς μονωτήρες βάσης (base isolators), αποσβεστήρες (dampers), και αποκλειστικά εφελκυόμενα ή θλιβόμενα ελαστικά στοιχεία (hook and gap elements).

Δυνατότητες Φορτίσεων

Οι δυνατότητες στατικών φορτίσεων επιτρέπουν την εφαρμογή φορτίων βαρύτητας, πίεσης (ομοιόμορφα κατανεμημένων φορτίων), θερμοκρασιακών φορτίων και φορτίων από προένταση, ενώ επιπλέον μπορούμε να έχουμε επικόμβιες φορτίσεις με προκαθορισμένες δυνάμεις ή μετακινήσεις στους κόμβους. Οι δυναμικές φορτίσεις μπορεί να είναι της μορφής φασματικής απόκρισης πολλαπλής βάσεως ή πολλαπλά χρονικά μεταβαλλόμενων φορτίων και διεγέρσεις βάσης. Τα προγράμματα υποστηρίζουν ανάλυση με ιδιομορφές και ανάλυση Ritz, καθώς και συνδυασμό ιδιομορφών με τις μεθόδους SRSS, CQC ή GMC. Επίσης είναι διαθέσιμα μεταβαλλόμενα φορτία οχημάτων για μεμονωμένα οχήματα, λωρίδες φορτίσης και φορτία συρμών.

Δυνατότητες Διαστασιολόγησης

Το SAP2000 παρέχει ολοκληρωμένη δυνατότητα διαστασιολόγησης που συμπεριλαμβάνει επιλογές διαστασιολόγησης και βελτιστοποίησης χαλύβδινων διατομών με AISC-ASD, LRFD και EC3, διαστασιολόγηση μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα με Αμερικάνικους κανονισμούς και EC2, καθώς και διαστασιολόγηση επιφανειακών στοιχείων.

Ανελαστική υπερωθητική ανάλυση (Pushover)

Νέες προγραμματιστικές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί στην Advanced έκδοση του SAP2000 επιτρέποντας την στατική Pushover ανάλυση να εκτελείται με έναν απλό και πρακτικό τρόπο. Μη γραμμικές αρθρώσεις (πλαστικές αρθρώσεις) μπορούν να οριστούν σε οποιαδήποτε θέση των ραβδωτών στοιχείων, ενώ οι ιδιότητές τους μπορούν να οριστούν από τον χρήστη ή να υπολογιστούν αυτόματα από το πρόγραμμα. Οι αναλύσεις μπορεί να ελέγχονται είτε από τις εξωτερικές δυνάμεις είτε από τις παραμορφώσεις, και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε γραφική μορφή ή πίνακες. Οι δυνατότητες που ακολουθούν αποτελούν μερικές από τις κορυφαίες ικανότητες της έκδοσης SAP2000 Advanced. Το μοναδικό τρισδιάστατο εργαλείο διαστασιολόγησης για Performance Based Design χαλύβδινων κατασκευών και κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με μη γραμμική πλαστική ανάλυση βασισμένη στον ATC-40 και FEMA –273 είναι πλήρως αναπτυγμένο στo SAP2000. Το ίδιο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Στατική, Δυναμική και μη γραμμική ανάλυση με χρονική ολοκλήρωση (Time History Analysis). Τα αποτελέσματα της μη γραμμικής pushover ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από τους επεξεργαστές διαστασιολόγησης του προγράμματος. Μπορεί να γίνει χρήση μη γραμμικών πλαστικών αρθρώσεων, αυτόματα από το πρόγραμμα ή ορισμένες απ’ τον χρήστη, για καμπτική ροπή, τέμνουσα, αξονική δύναμη και PMM, σε οποιαδήποτε θέση των ραβδωτών στοιχείων. Τα αποτελέσματα της Pushover ανάλυσης απεικονίζονται και είναι διαθέσιμα βήμα – βήμα τόσο σε γραφική μορφή όσο και σε μορφή κειμένου. Οι φασματικές καμπύλες αντοχών με τις εξαιρετικές ιδιότητες αλληλεπίδρασης που διαθέτουν, επιτρέπουν την μελέτη των επιπτώσεων στην κατασκευή με άμεση αλλαγή των παραμέτρων.

Διαθέσιμες εκδόσεις του SAP2000

SAP2000 Basic

Η παρούσα έκδοση προσφέρει:

Περιορισμός: 1500 κόμβοι

SAP2000 Plus

Η έκδοση αυτή προσφέρει επιπλέον από την έκδοση Basic:

Περιορισμός: Δεν υπάρχει πρακτικά περιορισμός

SAP2000 Advanced

Η Advanced έκδοση επεκτείνει τις δυνατότητες της έκδοσης PLUS με:

Περιορισμός: Δεν υπάρχει πρακτικά περιορισμός

Επιστροφή Επιστροφή